Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

C- och D-uppsatser (Serie B)

Kandidat- och masteruppsatser på institutionen 1995-2008

Här nedanför finns studenternas kandidat- och masteruppsatser från 1995 - 2018 listade.

M.Sc. - Master of Science
B.Sc. -
Bachelor of Science

B1 Petersson, Jesper (1995): En mineralogisk och geokemisk studie av två W-Mo- mineraliseriengar med samhörande graniter i Västerbottens län. A mineralogical and geochemical study of two W-Mo-mineralizations with associatead granites in the county of Västerbotten, Sweden. Geol.

B2 Lorenz, Karl-Johan (1995): Offerdalsskifferns klyvbarhet, struktur och genes.Genesis and structure of the Offerdalsskiffer related to prospecting and cleavage. Geol.

B3 Scherstén, Anders (1995): A thermobarometric study of the Olstorp melanocratic-ultramafic intrusion, SW Sweden. Geol.

B4 Stejmar, Helen (1995): Hydrogeologisk sårbarhetskartläggning av Säveåns dalgång i Lerums kommun. Geol.

B5 Norrman, Jonas (1995): Kalluftdynamik - en studie av flöden och ansamlingar av kalluft i dalgångar. Cold air dynamics - a study of drainage and gathering of cold air in valleys. Phys. Geogr.

B6 Johansson, Magnus (1995): Geografisk fördelning av paleozoiska bergartsfragment i de kvartära avlagringarna i sydöstra Sverige - frågan om förekomst av västliga uteliggare av paleozoisk berggrund på det subkambriska peneplanet. Geographical distribution of Palaeozoic rock fragments in Quaternary sediments in Southeast Sweden - the question of westerly outliers of Palaeozoic rocks on the sub-Cambrian peneplain. Phys. Geogr.

B7 Postgård, Ulrika (1995): Temperaturmönster på vägar under mulna och blåsiga situationer - utvärdering av en lokalklimatologisk modell. Stretchwise temperature patterns on roads during windy and cloudy situations - an evaluation of a local climatological model. Phys. Geogr.

B8 Schau, Silke (1996): Metodutveckling: bedömning av markens känslighet för kväveläckage. Phys. Geogr.

B9 Ostwald, Madelene (1995): The Spatial distribution of soil erosion in different forests and its effects in Ranapur area, Orissa, India. Geogr.

B10 Nitter Dalen, Erling (1995): Ulike terrengtypers påvirkning av vannkvaliteten i Molandsvannets dreneringsområde. Influence of landuse on water quality in Morlandvannet's drainage basin, SE Norway. Geogr.

B11 Andersson, Mats (1995): Mölndal i farozonen? En studie av ozonbildning i tätortsmiljö. A study of ozone formation in the city of Mölndal, SW Sweden. Geogr.

B12 Karle, Per (1995): Tjörns livsmedelsförsörjning utifrån naturgeografiska förutsättningar och råvaruproduktion. Food supply on Tjörn Island, SW Sweden, based on conditions of physical geography and raw materials. Geogr.

B14 Ahlberg, Andreas (1995): Lokalklimatet i Göteborg - en datoriserad bild. The local climate in Göteborg, SW Sweden - a computer image. Geogr.

B15 Sparrström, Lisa (1995): Temperaturavtagande med höjden - dess påverkan av vindhastighet och molnmängd. Temperature lapse rate - influences of wind speed and cloud cover. Geogr.

B16 Mittendorf, Christian (1995): Forest dieback in Göteborgs och Bohus län and Älvsborgs län. A geographical view of distribution pattern and stand parameters in the counties of Göteborgs och Bohus and älvsborg, SW Sweden. Geogr.

B17 Åstedt, Lena (1995): Idrisi som hjälpmedel vid lavinprognoser - en metodstudie. IDRISI as a tool for avalanche forecasting. Geogr.

B18 Cederbom, Charlotte (1995): Kinematic interpretation and magnetic modelling of the Göta älv shear zone in the Göteborg area, SW Sweden. Geol.

B19 Petersson, Anna (1995): Identifiering av in- och utströmningsområden genom tolkning av topografi, geologi och vegetation, Bergaområdet, Mariestad. Identification of groundwater recharge and discharge by means of toporgaphy, geology and vegetation, Berga area, Mariestad. Geol.

B20 Ekblom, Anneli (1995): Biostratigrafisk undersökning av två bäcken från sydvästra Orust - ett studium av strandförskjutningen vid 10000 BP. Geol.

B21 Pile, Otto (1995): Simulerade vattenflöden i en styv lera, Lanna , Västergötland - beräkningar med SOIL-modellen. Simulatead water flows in a heavy clay, Lanna, Västergötland - calculations by means of the SOIL model. Geol.

B22 Almered, Niklas (1995): Solklintens klovor - en studie av ett uppsprucket granitmassiv i Bohhuslän samt jämförelser med subkretaceiska vittringsformer. The gorges at Solklinten - a study of a jointed granite massive in the province of Bohuslän, Sw Sweden, and a comparison with sub-Cretaceous etchforms. Phys. Geogr.

B23 Eriksson, Marie (1995): Geografiska informationssytem (GIS) som ett hjälpmedel vid nyprojektering av vägar - en lokalklimatologisk studie. GIS as a tool for planning new road stretches in respect of climatological factors. Phys. Geogr.

B24 Andersson, Margaretha (1995): Torpaån - ett reglerat vattendrag. Torpaån, SW Sweden - a regulated watercourse. Geogr.

B25 Hellborg, Claes (1995): Eldvittring på Isterklevsmosse. Fire weathering on Isterklev Moor, SW Sweden. Geogr.

B26 Ericsson, Peter & Svensson, Michael (1995): Havsnivåförändring och kustnära jordbruksmark i norra och mellersta Bohuslän. Sea level changes and coastal agriculture in North and Mid-Bohuslän, SW Sweden. Geogr.

B27 Magnor, Björn (1995): Tectonic and metamorphic development of the Sorgfjorden Fault Zone, northern Ny Friesland, Svalbard. Geol.

B28 Lokrantz, Hanna (1995): Glaciofluvial deposits in two areas of different relief south Småland peneplain, Sweden. Geol.

B29 Skogsmo, Göran (1996): Ullavi wollastonite deposit. Geol.

B30 Ovuka, Mira & Öhman, Karin (1995): Land use and land degradation in the Chinga dam catchment area, Nyeri District, Kenya. A socio-economic and geographical study. Phys. Geogr.

B31 Bergquist, Hans (1995): Kustzonens temperaturförhållanden vid olika vädertyper. Coastal temperature conditions during different types of weather. Geogr.

B32 Svensson, Göran (1995): Lokala vindars hastighet och riktning i vägportar och vägskärningar längs E6, Falkenbergs kommun. Local wind-speeds and wind directions in road viaducts and road cuttings along E6, Falkenberg district, SW Sweden. Geogr.

B33 Gustafsson, Mikael (1996): Geological investigation of two dolorite dyke quarries in north-eastern Scania, southern Sweden. Geol.

B34 Swahn, Lars Helge (1996): Kinematic interpretation of the Göta älv Shear Zone in the Kungsbacka area, SW Sweden. Geol.

B35 Otterberg, Gunilla (1996):Incipient dyke magmatism and deformation in the proterozoic Favoritkammen Group, Seve Nappe, Scandinavian Caledonides. Geol.

B36 Kajrup, Nils (1996): Net production, oxygen consumption rate and flux of organic carbon in some Swedish fjords - a trend analysis based on two diferent oxygen budget methods. Ocean.

B37 Häger, Petra & Svensson, Marie (1996): Vindklimatet i ett urbant grönområde - vindmönster, parkbris och tungmetalldeposition. Wind climate in an urban green area - wind patterns, park breeze and deposition of heavy metals. Phys. Geogr.

B39 Thureson, Claes (1996): A Geophysical investigation of a transect in the Baltic Proper from the Stockholm archipelago, Sweden to Hiiumaa, Estonia. Marine geol.

B40 Eliasson, Åse (1996): Spridning av vägsalt kring vägar. Migration of de-icing salt along roads. Phys. Geogr.

B41 Ekblad, Alf (1997): En undersökning i prospekteringssyfte av borrkärnor från en sydvästsvensk bergtäkt.An investigation for exploration purpose of rock-cores from a quarry in south-western Sweden. Geol.

B42 Engström, Laila (1996): Sedimentation and metal geochemistry in the Göta älv estuary (Göteborg harbour). Geol.

B43 Alexanderson, Helena (1996): Clastic sedimentology and sediment mineralogy of the Göta älv estuary (Göteborg harbour). Geol.

B44 Edvardsson, Magnus (1996) : Maringeologisk miljöundersökning av Lurken, Donsö. A marine geological environmental investigation of the cove of Lurken at Donsö. Marine geol.

B45 Malaga, Katarzyna (1996): Planering för återställning och efterbehandling samt modellering av föroreningsspridning från ett avfallsupplag i västra Polen. Restoration and after-treatment program and numerical transport modeling of contaminents from a waste dump in northwestern Poland. Geol.

B46 Karlsson, Mats (1997): Luftkvaliteten i Jönköping - en studie av kvävedioxid och ozon. Air quality in Jönköping, S Sweden - a study of nitrogene dioxide and ozone. Geogr.

B47 Wallberg, Maria & Wänström, Catharina (1997): Dagg- och rimfrostutfällning i staden och på landsbygden. Dew and hoarfrost in the city and in the countryside. Phys. Geogr.

B48 Forsler, Annika (1997): Hakefjordens inverkan på lufttransporterat havssalt i småsjöar. Influence of Strait Hakefjorden, SW Sweden, on air transported sea salt in small lakes. Geogr.

B49 Krantz, Magnus (1997): Militära terrängfordon - markskador. Military terrain vehicles - soil erosion. Geogr.

B50 Larsson, Maria (1997): Vattenkvalitet - omgivningens påverkan längs Kilstabäcken. Water quality - environmental influence along Kilstabäcken Brook. Geogr.

B51 Jacobsson, Fredrik (1997): Halland och växthuseffekten - en studie om vattennivåförändringar. The county of Halland, SW Sweden, and the green house effect - a study on rising sea levels. Geogr.

B52 Rosell, Staffan (1997): Spricksystemets betydelse för rundhällar på Tjörnekalv i Bohuslän. The influence of the joint system on roche moutonnées on the island of Tjörnekalv, Bohuslän, SW Sweden. Geogr.

B53 Enryd, Marie-Charlotte (1997): Granplantering på jordbruksmark - förändring av humushalt och surhetsgrad. Afforestation of spruce on arable land - changes in the amount of humus and degree of acidity. Geogr.

B54 Lindberg, Fredrik & Theorin, Linus (1997): Skörden var skral uti Svartedal - naturgeografiska förutsättningar för odling i ett område i Svartedalen, Kungälvs kommun. The harvest was pale in Black Dale - physical geography conditions of cultivation in Svartdalen, Kungälv District, SW Sweden. Geogr.

B55 Lindgren, Louise (1997): Havets inverkan på temperaturen i kustzonen. Influence of the sea on the temperature in a coastal area. Geogr.

B56 Larsson, Ann (1998): Turism och miljö - hur Kungälvs kommun styr turism i förhållande till känsliga områden. Tourism and environment - how Kungälv's commune, SW Sweden, guides tourists in relation to sensitive areas. Geogr.

B57 Chen, Deliang (Ed.) (1997): Project works on modelling. Phys. Geogr.

B58 Jönsson, Anette (1997): A model investigation of the estuarine circulation in the Frier Fjord, Norway. Ocean.

B59 Nilsson, Olof (1997): Maringeologisk miljöundersökning av Stenungsunds och Grönviks hamn. Marine geol.

B60 Johansson, Fredrik (1997): Petrology and geochemistry of neoproterozoic WNW trending dolerite dykes in the Göteborg region, SW Sweden. Geol.

B61 Cronquist, Tomas (1997): Structures in marble and their relationships to the regional tectonic evolution, NE Greece. Geol.

B62 Jacobsson, Niclas (1997): Vattenbalans för Tagene avfallsanläggning. Geol.

B63 Solymar, Mikael (1997): Organic matter in the uranium deposit at Lilljuhatten, Central Sweden? Geol.

B64 Helenius, ? (1997):Heavy metal leakage and adsorption, Part 1. A study of heavy metal leakage and in situ sulphide oxidation at Hällefors Silvergruva. Geol.

B65 Lifvergren, Thomas (1997): Heavy metal leakage and adsorption, Part 2. Heavy metal adsorption to wollastonite concentrates. Geol.

B66 Hedendahl, Maj-Liz (1997): En sedimentologisk undersökning av fyra deltan i Lindomeåns dalgång, Sveriges västkust. A sedimentologic investigation of four deltas in Lindomeåns valley, Swedish west coast. Geol.

B67 Hellström, Cecilia (1997): Temperature variations in Sweden in relation to synoptic circulations. Phys. Geogr.

B68 Popp, Maria (1997): En jämförelse mellan hydrauliska parametrar, framtagna med slugtest respektive provpumpning i kalkstensakvifer, skifferakvifer och sand-grusakvifer. A comparison between hydraulic parameters determined from slug test contra pumping test in limestone aquifer, shale aquifer and sand-gravel aquifer. Geol.

B69 Arvidson, Ola (1997): Maringeologisk miljöundersökning vid Sjöbackadeponin i Göteborg. A marine geological environmental investigation outside Sjöbackadeponin in Gothenburg. Marine geol.

B70 Magori, Charles (1997): Tidal propagation and water exchange in Mtwapa creek, Kenya. Ocean.

B71 Ivarsson, Mats (1997): Modelling the nutrient transport into the Skagerrak and the Kattegat. Ocean.

B72 Mahongo, Shigalla B. (1997): Sea surface heat exchange and bottom reflection in a tidal, shallow tropical lagoon: Chwaka bay, Zanzibar. Ocean.

B73 Rajapaksha, J. K. (1997): Low frequency tidal response and water exchange in a restricted lagoon: the Negombo lagoon, Sri Lanka. Ocean.

B74 Jayasiri, H. B. (1997): Seasonal water exchange, evaporite deposit of salt and salinity variations in the Mundal lake: a coastal lagoon in Sri Lanka. Ocean.

B75 Mårtensson, Mikael (1997): Maringeologisk miljöundersökning av Vallgraven i Göteborg. Marine geol.

B76 Jern, Mathias (1997): Bestämning av en bergmassas blockstorleksfördelning. Determination of block size distribution of rock masses. Geol.

B77 Forssman, Ingela (1997): Metal pollution and industrial history as recorded in the sediments of stream Lillån, Alingsås. Geol.

B78 Söderkvist, Johan (1997): Water exchange in a shallow bay. Ocean.

B79 Gustafsson, Karin (1997): On the dynamics of the upper Baltic proper - inferences from a study of horizontal gradients using historical data. Ocean.

B80 Winsor, Peter (1997): A wind-driven coastal polynya model. Ocean.

B82 Ratajczak, Tomasz (1997): Vindmätningar i VM-byn. Measurements of wind in the WC-village. Geogr.

B86 Håkansson, Annika (1997): Kan vatten försvinna? En jämförelse mellan Lundaboån och Ljungaån. Can water disappear? A comparison of Lundabo river and Ljunga river, SW Sweden. Geogr.

B89 Brodén, Birgitta (1998): En studie av högsta stormstrandlinjen på Rörö, Hyppeln, Öckerö och Hönö. The effects of beach characterisics on the maximal landward swash line elevation on four islands in the archipelago of Göteborg, SW Sweden. Geogr.

B90 Kjellberg, Malin (1997): Klapperstensfält på Hönö och Öckerö. Shingle fields on the islands of Hönö and Öckerö, SW Sweden. Geogr.

B93 Lindgren, Jesper (1997): Nocturnal incoming radiation in and around Göteborg, Sweden. Phys. Geogr.

B94 Blomqvist, Thomas (1998): A hydrological investigation of Lake Ol Bolossat Swamp, Nyandarua District, Kenya. Phys. Geogr.

B96 Lindquist, Katinka (1997): Validation of the wave prediction model hypas for the seas around Sweden over a one-year pe&oriod (1996). Ocean.

B97 Wettle, Magnus (1997): Geochemical and mineralogical studies of the Upper Paleocene - Lower Eocene rocks at Zumaya, Spain. Marine geol.

B98 Hedström, Jonas (1997): Orsaker till igensättningar i infiltrationsbassänger vid konst gjord infiltration av ytvatten. Geol.

B99 Jeansson, Eric (1997): GIS as a tool in road investigations - the locating of a road path betwen road 711 and 709 on the island of Tjörn, west coast of Sweden. Geol.

B100 Landén, Anna-Stina (1997): Korrelationer mellan spårämnen i mark och växtarters utbredningsmönster. Correlation between trace elements in the soil and growth pattern of plants. Geol.

B101 Engelke, Fredric (1997: Biostratigrafisk undersökning av senweichselsediment deponerade i en jättegryta i Brobacka, Alingsås kommun, sydvästra Sverige. Geol.

B102 Lindgren, Rickard (1998): Oil spreading on water and oil spill models. Ocean.

B103 Svensson, Linda & Torgnysdotter, Louise (1997): Alléträds inverkan på vindförhållandena i Göteborgs centrum. Influence of avenue trees on the wind conditions in the city centre of Göteborg, SW Sweden. Geogr.

B104 Thorsson, Sofia (1997): En studie över Nissans vattenföring mellan åren 1976-1996. Phys. Geogr.

B105 Åberg, Anton (1997): A petrogenetic study of the Borås ultramafic-mafic intrusion, SW Sweden. Geol.

B106 Larson, Niklas (1997): Avalanche forecasting. Ocean.

B107 Envall, Matti (1998): Kostnadseffektiva åtgärder för skydd av yt- och grundvatten med tillhörande typfall Smålandsstenars grundvattentäkt. Geol.

B108 Blomquist, Niklas (1997): An objective method for lineament mapping from radarsat SAR data. Geol.

B109 Book, Sofia (1997): Mjölby kommuns vattentäkt - en granskning och sammanställning av befintligt material och utförda undersökningar. The municipality water catchment of Mjölby - a review and compilation of existing information and previous investigations. Geol.

B110 Nezic, Binella (1998): Variationer i dos av erytem UV-B-strålning relaterade till olika mänskliga aktiviteter i göteborgsområdet. Variations of the dose of erythemal UV-B radiation related to different human activities in the Göteborg area, SW Sweden. Phys. Geogr.

B111 Christiansen, Martin (1998): Gravity and magnetic interpretation of the Varberg charnockite. Geol.

B112 Christiansson, Malin (1998): Teknisk beskrivning angående vattendomsansökan för Skarsjöns vattenverk, Ljungskile, Uddevalla kommun. Geol.

B113 Grahn, Lars & Malaga-Starzec, Katarina (1997): Geostatistik och GIS som beslutsstöd vid projektering av vägar och järnvägar samt hydrogeologisk riskanalys i projekteringsarbetet. Geostatistics adn GIS in a road planning process and hydrogeologiccal vulneribility analyses. Geol.

B114 Ljung, Maria & Nilsson, Erika (1998): Klimatologiska och andra faktorers betydelse för havreavkastningens storlek - en jämförande studie av Kristianstads och Malmöhus län åren 1913-1996.Influence of climatology and other factors on the yield of oat - a comparison between Kristianstads läns county and Malmöhus läns county, S Sweden, 1913-1996. Geogr.

B115 Kirugara, David (1998):Wave-induced net circulation in a fringed reef lagoon-Bamburi, Kenya. Ocean.

B116 Mwaipopo, Oberth (1998): On tidally induced flow and the associated thermal behaviour in Chwaka bay, Zanzibar. Ocean.

B117 Hansson, Pär (1997): Halkfrekvens vid olika väderlek och kriterier för vinterindex. Frequency of slipperiness at different weather types and criteria for a winter- index. Phys. Geogr.

B118 Jönsson, Emma (1998): Determination of seasonal water temperature and composition from stable oxygen and carbon isotopes in Littorina littores shells. Marine geol.

B119 Sjöström, Kristian (1998): En 3-D modellberäkning simulerande tidvattenström över djuphålan Alkor Tiefe. Ocean.

B120 Cruslock, Eva (1998): Sandvittrade saproliter i Molkomsområdet, södra Värmland. Sand-weathered saprolites in the Molkom area, Southern Värmland, Central Sweden. Phys. Geogr.

B121 Eriksson, Andreas (1998): Skredaktivitet längs Göta älv - en utvärdering av strandskoningens effekter. Slide activity along the river Göta älv, SW Sweden - an evaluation of the boulder lining of the banks. Phys. Geogr.

B122 Larsen, Ian (1998): Geologi och hydrogeologi öster om ytvattentäkten Stora Hällungen, Stenungsund - med tillämpningar. Geol.

B123 Lindberg, David (1998): Lokal dagvattenhantering i Alingsås tätort. Local stormwater treatment in teh city of Alingsås. Geol.

B125 Lundstam, Brita (1998): Exploration relevant geochemical and mineralogical variations surrounding the Knalla mine at Zinkgruvan, Bergslagen, South Central Sweden. Geol.

B126 Lindhé, Ola (1998): Klimatändring i Karibien - påverkan på natur och näringsliv vid en fördubbling av växthusgaser i atmosfären. Climate change in the Caribbean - influences on nature and economy due to a doubling of greenhouse gases in the atmosphere. Geogr.

B127 Biörnstad, Niclas (1998): Satellite altimetry based gravimetric interpretation of the Angola and Kwanza Basin, offshore Angola. Marine geol.

B128 Larsson, Maria (1998): Agricultural productivity and land degradation - a study of two areas in the highlands of Ethiopia. Geogr.

B129 Nilsson, Gunnel (1998): Soil remediation of a heavy metal and creosote contaminated site applied on the former wood-preservation site at Grimstorp, south Sweden. Geol.

B130 Bengtsson, Louise (1998): Spridning av föroreningar till jord och grundvatten från vägtrafiken på E20 längs en vägsträcka vid Floda, Lerums kommun. Dispersion of pollutants to soil and groundwater from vehicular traffic at Highway E20 along a stretch at Floda, 25 km northeast of Göteborg, SW Sweden. Geol.

B131 van Berlekom, Katarina (1998): Geografiska och topografiska faktorers påverkan på markkemin i Lilla Edets kommun. Influence of geographical and topographical factors on the soil chemistry in the municipality of Lilla Edet, SW Sweden. Phys. Geogr.

B132 Eriksson, Martin (1998): Late quaternary glacial history, northern Prins Karls Forland, Svalbard. Geol.

B133 Wänseth, Jennifer (1999): A petrographic study of olivine as an industrial mineral, Handöl area, west central Sweden. Geol.

B134 Gustavsson, Maria (1998): Färgförändringar på vattnet utmed Liverödälven. Colour changes of the water along Liverödälven River, SW Sweden. Phys. Geogr.

B135 Gärdeklint, Nina (1998): Syreförhållanden i Valle härads sjösystem. Oxygen conditions in the lakes in Valle härad, SW Sweden. Phys. Geogr.

B136 Gustafsson, Fredrik (1998): Marina avlagringar av senweichselålder i Skorradalur, västra Island. Marine deposits of Latea Weichselian age at Skorradalur, western Iceland. Geol.

B137 Karle, Per (1998): Fem kommuners försörjningsgrad baserat på lokal produktion av livsmedelsråvaror. Degree of self-sufficiency in local primary production in five communities in Sweden. Geogr.

B138 Håkansson, Annika (1998): Ostrava-Karvina 2010! Die Veränderungen der landschaft auf Grund der Kohlenproduktion in der Ostrava-Karvina Region. Ostrava-Karvina 2010! Landscape changes due to production of coal in the Ostrava-Karvina Region. Geogr.

B139 Sparrström, Lisa (1998): Trafikmängdens inverkan på toluenhalten. Influence of traffic density on toluene concentration. Geogr.

B140 Svensson, Linda & Torgnysdotter, Louise (1998): Vindens påverkan på människors utomhuskomfort i centrala Göteborg. Outdoor climate in central Göteborg, SW Sweden - maps of windchill made with IDRISI. Geogr.

B141 Wallqvister, Camilla (1998): Hur bildas rekurrensytor? En detaljstudie av hur rekurrensytor samt ett försök till förklaring av deras uppkomst. Recurrence surfaces in bogs - on their origin and formation. Phys. Geogr.

B142 Lindberg, Fredrik (1998): Stenen växer ur marken? - Ett försök att mäta stenuppfrysning för ett område i Bollebygds kommun, Västra Götalands län. An attempt to measure the rate of stone uplift for an area located in Bollebygds community, SW Sweden. Geogr.

B143 Bergendahl, Sofie (1998): Studier av yttemperaturvariationer med hjälp av IR-teknik. Studies of surface temperature variations with IR-technique. Phys. Geogr.

B144 Spjuth, Christopher (1998): Investigation of the Skrea drumlin using ground penetrating radar. Geol.

B145 Andréasson, Jakob (1998): Radarmeteorologi och geografiska informationssystem som hjälpmedel vid nederbördsstudier. Radar Meteorology and Geographic Information Systems as a tool for Rainfall Investigations. Phys. Geogr.

B146 Jonsson, Per (1998): En jämförande studie av grunt grundvatten i skog och hygge. Ground water characteristics in a forested and a cleared area - a comparison. Geogr.

B147 Thorsson, Sofia (1998): En studie över mikroklimatet på ett svagt sluttande hygge i sydvästra Sverige med avseende på temperatur och långvågig strålning. Investigation of the microclimate in a gently sloping clear-cut area in the soutwestern part of Sweden. Phys. Geogr.

B148 Danielsson, Linda (1998): Riskanalys av farligtgodsolycka vid vattentäkt tillämpad vid Helgasjön, Växjö kommun. Risk analysis of accidents with hazardous goods at the Helgasjön water supply in Växjö municipality. Geol.

B149 Åkesson, Urban (1998): Contact metamorphism and hydrothermal alteration in volcanic rocks of the Hällmyran area, Skellefte district, northern Sweden. Geol.

B150 Mårtensson, Jesper (1998): A minor field study of clays for tile production in Addis Ababa, Ethiopia. Geol.

B151 Jansson, Anders (1998): Geophysical evidence of late Weichselian relative sea-level variations in an ice marginal delta west of Älvasjö, southern Halland, Sweden. Geol.

B152 Hellström, Sara (1998): Markanvändningens betydelse för vattenkvaliteten i Kollerödsbäcken - en geografisk studie. How land use influences the water quality of Kollerödsbäcken, SW Sweden. Geogr.

B153 Nilsson, Pia (1998): Markanvändningskonflikter i Jokkmokks kommun - rennäringens, naturvårdens, Vattenfalls och Assi Domäns anspråk på markområden. Land-use conflicts in the munucipality of Jokkmokk, N Sweden - requirement on land by reindeer breeding, environmental protection, forest and hydro power projects. Geogr.

B154 Löfstedt, Helena (1998): The marine environment in the Alkor Depth, Kattegat, elucidated by benthic foraminiferal distribution, hydrography and sedimental characteristics. Ocean.

B155 Döse, Magnus (1998): Seismic crustal-mantle interpretation west of the Göta Älv shear zone. Geol.

B156 Forsler, Annika (1998): Luftfuktighetsvariationer i höjdled samt den eventuella kopplingen till inkommande långvågig strålning - en studie utförd vid Skanskaskrapan i Göteborg, våren 1997. Air humidity variations with height and the possible relationship with the incoming longwave radiation - a study carried out at the Skanska buildning in Göteborg, SW Sweden, spring 1997. Geogr.

B157 Enryd, Marie-Charlotte (1998): The spatial relationship between physical features and the utilization of land - a land capability classification within the Regencies of Sleman & Gunung Kidul, Special Province Yogyakarta, Indonesia. Geogr.

B158 Andersson, Johan F (1998): The interference of high voltage direct current-cables with magnetic orientation. Ocean.

B159 Mattsson, Tomas & Tholén, Erik (1998): Granitformer i ett icke nedisat område i Hampi, centrala Indien, jämförda med granitformer i ett nedisat område i Hunnebo, Sveriges västkust. Granite forms in a non-glaciataed area at Hampi, Central India, compared wtih granite forms in a glaciated area at Hunnebo, Swedish West Coast. Phys. Geogr.

B160 Pettersson Erlandsson, Carina (1998): A model for calculation of oxygen content in the SE Kattegat deepwater. Ocean.

B161 Brännberg, Camilla (1998): An evaluation of geophysical methods for the determination of depth to bedrock. Geol.

B162 Elfström, Erik (1998): Västerviksområdets berggrund - malmer, industriella bergarter och mineral. Geol.

B163 Lundstöm, Helena (1998): Metasedimentary rocks in the district of Storuman, Västerbotten - geochemistry, petrogrphy and geothermobarometry. Geol.

B164 Samuelsson, Per (1998): Soil morphological and geomorphological investigations in the Pricepynten area on southern Prins Karls Forland, western Svalbard. Geol.

B165 Gidhagen, Lars (1998): Simulation of deposition and resuspension in the Öre estuary. Ocean.

B166 Tholén, Erik (1998): SEM-analys av nio saproliter från Tjeckien och försök till korrelation med sydsvenska saproliter. SEM-analysis of nine saprolites from the Czech Republic and an attempt to correlate with South Swedish saprolites. Phys. Geogr.

B167 Andersson, Helen (1998): Geostrophic calculations in the Arctic Ocean based on the ARKXII data. Ocean.

B168 Nilsson, Markus (1999): A sedimentologic record of a late weichselian transgression in an ice-marginal delta at SW Älvasjö, southern Halland, Sweden. Geol.

B169 Thörn, Carl Martin (1999): Möjligheten att använda mineralogiska restprodukter från främst svensk gruvindustri och stenindustri för stenulltillverkning. Geol.

B170 Eriksson, Andreas (1998): Are the effects of acidification postponed and aggravated by lake liming?- a laboratory study on a re-acidification of the limed Lake Gårdsjön, SW Sweden. Phys. Geogr.

B171 Upmanis, Martin (1999): Grundvatteninventering i Kungälvs kommun. Geol.

B172 Strömberg, Katarina (1998): Greenhouse gas emission from small wetlands in the Göteborg area, SW Sweden - a comparative study of spring and summer dynamics of methane and carbon dioxide. Phys. Geogr.

B173 Hult, Stellan (1999): Mycket nederbörd förr och nu - stora skördar och små. Månader med extremt stor nederbörd och ett eventuellt samband med variationen i skördarnas storlek i Svserige. Much precipitation before and now - big yields and small. Months with extremely high precipitation and a possible connection to the variation of crop yields in Sweden. Geogr.

B174 Theorin, Linus (1999): NOx-variationer över en urban yta - beräkningsmetod baserad på GIS och geostatistik. NOx variations in un urban area - a method of calculation based on GIS and geostatistics. Geogr.

B175 Winnes, Kajsa (1999): Origin and gold potential of some quartzites and amphibolites in the Västanå area, east Jämtland, Sweden. Geol.

B176 Turesson, Anita (1999): An integrated geophysical survey of a drumlin, south-west Sweden. Geol.

B178 Krantz, Magnus (1999): Coastal erosion on the island of Bhola, Bangladesh. Geogr.

B179 Öberg, Jörgen (1999): Growth and decay of macroalgae in shallow bays on the Swedish western coast. Ocean.

B180 Borch, Johanna (1999): Strålningsläckage vid Kola kärnkraftverk - vad nedfallet av radioaktivitet i Sverige skulle innebära för jordbruket, skogensekosystem samt bär, svamp och vilt. Radioactive leakage at Kola Nuclear Power Plant - effects in Sweden on agriculture, boreal ecosystem, berries, fungus and game. Geogr.

B181 Lillvik, Åsa (1999): Samband mellan omgivning och vattenkvalitet - en studie av några bäckar på Söderåsen. Environment and water quality - a study of some brooks on the Söderåsen horst, S Sweden. Geogr.

B182 Imponen, Heidi (1999): Tourism in Goa, India - effects on tourism on land use, conflicts in land use due to tourism. Geogr.

B183 Sandström, Björn & Lindqvist, Mats (1999): Dagg och nettostrålning i och utanför Göteborgs värmeö. Dew and net radiation in and outside Göteborg's urban heat island, SW Sweden.Geogr.

B184 Green, Mattias (1999): On the circulation and mixing in the Kattegatt and the Skagerak. Ocean.

B185 Larsson, Malin (1999): Analys av geofysiska data från ett område i Stockholms skärgård. A geophysical investigation of an area in the archipelago of Stockholm, Sweden. Marine geol.

B186 Burman, Johan (1999): Stable isotope records from benthic foraminifera across the Eocene/Oligocene boundary in the southern North Sea. Marine geol.

B187 Selborn, Anders (1999): Orsaker och beskrivning till variation av partikelhalter (PM10) i luften inom Göteborg. Causes to variation of particulate matter (PM10) in Göteborg, SW Sweden. Phys. Geogr.

B188 Mossdal, Jenny (1999): Stratigrafisk undersökning i Prässebo, sydvästra Sverige - kornstorleksanalys och diatoméanalys. Stratigraphical changes in Prässebo, southwestern Sweden - grain size distribution and diatom analyses. Geol.

B189 Rydeving, Pernilla (1999): Stratigrafisk undersökning i Prässebo, sydvästra Sverige - pollenanalys. Stratigraphical changes in Prässebo, southwestern Sweden - pollen analysis. Geol.

B190 Karlsson, Mats (1999): GIS-modell för framställning av temperaturkarta. Creating temperature maps using GIS. Making temperature maps over Göteborg, SW Sweden, with help of GIS. Geogr.

B191 Rosell, Staffan (1999): Land use changes and rural livelihoods - a case study in Nyambwani village, Malawi. Geogr.

B192 Restorp, Ulrik (1999): Skapande av databas för trafikskyltar i Göteborgs kommun. Making a database for traffic signs in Göteborg, SW Sweden. Phys.Geogr.

B193 Ericson, Kerstin (1999): The geomorphological evolution of tilted block mountains - a case study from Sierra Nevada, California. Phys. Geogr.

B194 Tingdahl, Kristofer M. (1999): Improving seismic detectebility using intrinsic directionality. Marine geol.

B195 Engstrand, Anders & Samuelsson, Lars (1999): Askhalter i tre svenska högmossar. Ash contents in three Swedish peat bogs. Geogr.

B196 Eliasson, Emily (1999): Seasalt transportation in a stream and acid flows in a lake - based on the stream Anråseån and the lake Härsvatten in SW Sweden. Geogr.

B197 Andersson, Jakob (1999): Geografiska informationssystem och vägväderinformationssystem som hjälpmedel vid studier av frontnederbörd. Geographical information systems and road weather information systems as aids at studies of frontal precipitation. Geogr.

B198 Ekros, Lars & Henningsson, Mattias (1999): Omlandsbris, inversion och low level jet i luften ovan Göteborg vid utstrålningssituationer. Country breeze, inversion and low level jet in the air above Göteborg, SW Sweden, during radiation nights.Geogr.

B199 Jahrsten, Annika (1999): Bebyggelsens läge i förhållande till mark och lokalklimat på Tjörn. Location of houses in relation to soils and local climate on the island of Tjörn, SW Sweden. Geogr.

B200 Sultan, David (1999): Geophysical interpretation of the Zinkgruvan area, Sweden, using gravity and magnetic methods. Geol.

B201 Terpe, Anna (1999): Makten över naturresurserna - med fokus på skog och vatten i Ragunda kommun. Power over the natural resources – focused on forests and water in the Rural District of Ragunda, Central Sweden. Geogr.

B202 Gustafsson, Lars-Erik (1999): Late Cenozoic incised valleys and submarine canyons in quadrant 35,northern North Sea - a detailed geomorphological study by interpretation of 3-D seismic data. Geol.

B203 Jönsson, Josefin (1999): Metal leakage and adsorption, part 3. Metal adsorption from acidic mining area drainage stream using wollastonite concentrates, Bergslagen, Sweden. Geol.

B204 Andersson, Malin (1999): Metal leakage and adsorption, part 1. In situ oxidation and metal leakage in the Nybergfält ore field, Bergslagen, Sweden. Geol.

B205 Anfinset, Sander (1999): Petrological description and discrimination of granites in the map sheet Göteborg SV, south-western Sweden. Geol.

B206 Eriksson, Kristina (1999): Metal geochemistry in the Kvillebäcken stream and the Lundbyhamnen-Frihamnen dock, Göteborg, Sweden. Marine geol.

B207 Hult, Jessica (1999): Metal leakage and adsorption, part 2. In situ oxidation and metal leakage in the Finngruvan mining area, Bergslagen, Sweden. Geol.

B208 Falkenby, Göran (2000): Multivariate statistical analysis of geochemical composition of manganese nodules in the world ocean. Marine geol.

B209 Björkvald, Louise & Erlandson, Carina (1999): Skogsmarkens näringsbalans - massbalansberäkning av baskatjoner med hjälp av GIS. Nutrient status of forest soils - mass balance of base cations by means of GIS. Phys. Geogr.

B210 Jukovica, Kristine (1999): d¹³C and d18O profiles and foraminifera distribution across the paleocene/eocene boundary on the southern Tehtyan shelf, Egypt. Marine geol.

B212 Elvin, Lena (2000): Sedimentology of a middle-devonian tide-influenced river delta, Burtnieki formation, Estonia. Geol.

B213 Brodén, Birgitta (2000): Erosion i Åres skidbackar. Erosion of ski trails at Åre, Central Sweden. Geogr.

B214 Johannisson, Jens (2000): En studie av grundvattennivåerna vid Årstafältet, Stockholm. Geol.

B215 Andersson, Stefan (2000): Maringeologisk miljöundersökning av hamnar och varv i Göteborgs södra skärgård. Geol.

B216 Jonsson, René (2000): Sediments and sedimentation processes in a disturbed estuarine environment, Ventspils harbour, Latvia. Marine geol.

B217 Krantz Eilola, Anna-Lena (2000): A study of recent benthic foraminifera in two multiple cores from the deepest part of the Gullmar fjord, Swedish west coast. Marine geol.

B218 Carlsson, Carl Johan (2000): Kalluftsjöar i komplex terräng i ett kustnära område av Hälsingland. Cold air lakes in complex terrain in a near coastal area of Hälsingland, Central Sweden. Geogr.

B219 Moya Espinosa, Jean-Paul (2000): A geological evaluation based on a shallow seismic investigation of Trälhavet, Stockholm archipelago. Marine geol.

B220 Austin Hegardt, Eric (2000): A sveconorwegian crustal subduction and exhumation model for the eastern segment, south-western Sweden. Geol.

B221 Nilsson, Maria (2000): En jämförelse av trädgårdsodlingen i Lule och Torne älvdalar. A comparison of hortoculture in the valleys of Lule River and Torne River. Geogr.

B222 Sundén, Martin (2000): Maringeologisk undersökning av Välen och Stora ån. Marine geol.

B223 Svensson, Ola (2000): Seismologisk och geologisk modell över det gasläckande området utanför Hirsholmene, Danmark. Marine geol.

B224 Eek, Frida (2000): Stormar i Sverige och North Atlantic Oscillation från 1920 till 1998. Storms in Sweden and North Atlantic Oscillation from 1920 to 1998. Geogr.

B225 Hellström, Jan-Marcus (2000): Factors influencing erosion under a forest cover in Ranapur, Orissa State, India. Geogr.

B226 Stille, Peter & Thorsson, Tobias (2000): Nordvästräfflor i Göteborgs norra skärgård. NW-striae in the northern archipelago at Göteborg, SW Sweden. Geogr.

B227 Hultgren, Peter (2000): Maringeologisk miljöundersökning av Nötöfjärden, Oskarshamns kommun. Marine geol.

B228 Svensson, Peter (2000): Reshaping and retreat of the Natal Drakensberg Escarpment, S Africa. Phys. Geogr.

B229 Dahl, Olof (2000): Non-linear effects in the development of mixed layer structures. Ocean.

B230 Ekermo, Sara (2000): Accumulation and provenance of sediment in Göteborg Harbour. Geol.

B232 Frostberg Palmeby, Stina (2000): Late quaternary stratigraphy and tectonics in southern Kattegat, south-western Scandinavia. Marine geol.

B233 Eskilsson, Claes (2000): Flow over a sill in a rotating channel. Ocean.

B234 Candán Bengtsson, Virginia (2000): Lithogeochemical characteristics of a profile across the Nygruvan orebody, Zinkgruvan, south-central Sweden. Geol.

B235 Wängnerud, Anders (2000): Palaeostress - principal stress axes of brittle shear in a profile from western to eastern Göteborg. Geol.

B236 Restorp, Ulrik (2000): Improved fallow systems in the Luang Prabang area, LAO PDR - an analysis based on farmer experiences. Phys. Geogr.

B237 Jonsson, Per (2000): The climate of a growing sub-tropical urban area - a field study of Gaborone, Botswana. Phys. Geogr.

B238 Forsberg, Lena (2000): Markfaktorers betydelse för den kemiska variationen i ytvatten: identifiering av landskapskaraktärer via GIS och utvärdering genom multivariat statistik. Geol.

B239 Ahlberg, Göran (2000): Förekomst av sedimentära bergarter vid Hultet, Bollebygds kommun. Geol.

B240 Hersvik, David (2000): Formation and age relations of the 1.6 Ga supracrustal and plutonic rocks in the Åmål - Tösse area, SW Sweden. Geol.

B241 Behrens, Jan (2000): Hur två små dammar fungerar som fosfor- och kväveupptagare i Skåne. How two small ponds act as sinks for phosphorous and nitrogen in Skåne, S Sweden. Geogr.

B242 Holmgren, Sofia (2000): Holocene vegetation history and climate changes in the Sylarna area, southern Swedish Scandes: based on pollen analysis. Geol.

B243 Manhique, Atanasio J. (2000): Water exchange and net circulation in an intertidal area: Inhaca southern bay, Mozambique. Ocean.

B244 Mavume, Alberto F. (2000): Throughflow in Ponta Torres Strait - Inhaca, Mozambique - in relation to sea level differences, tides, winds and wave set-up. Ocean.

B245 Saide, Victor F. (2000): Tides, circulation and water masses in Maputo Bay. Ocean.

B246 Nilsson, Lars (2000): Seasonal variability of coastal water masses at Ny Ålesund, Svalbard. Ocean.

B247 Clevfors, Ulf (2000): Radontransport i mark: en studie i årstidsmässiga variationer av radontransport samt dess relation till olika markförhållanden och vädersituationer. Geol.

B248 Olsson, Per (2000): The influence of the North Atlantic Oscillation on north Atlantic sea surface temperatures.Marine geol.

B249 Drobić, Adnan (2000): Detection of fractures and cracks with the ground penetrating radar. Geol.

B250 Saraiva, Isabel (2000): Metagraywackes in the Stora Le - Marstrand formation, SW Sweden: determination of tectonic setting using traceelement geochemistry. Geol.

B251 Persson, Torbjörn (2000): Lokaliserieng av reservvattentäkt i Tranås kommun: jordartsgeologiska, hydrogeologiska och allmänna förutsättningar för en kommunal vattentäkt i ett område söder och sydost om Tranås tätort. Geol.

B252 Johnsson, Martin (2000): Variability of current, salinity and temperature in the upper 100 m of the surface layer of the norwegian coast of Sörland. Ocean.

B253 Larsson, Agneta (2000): Geophysics in archaeology: the use of shallow geophysics to investigate the church of Sankt Olof in Lödöse. Geol.

B254 Johansson, Mattias (2000): Lithogeochemical correlation study of the lithological sequence at Lake Bredsjön, Zinkgruvan, Bergslagen, south central Sweden. Geol.

B255 Westbom, Pär-Anton (2000): Trends and seasonal variations in diffusivity and oxygen consumption in basin waters of fjords at the swedish west coast. Ocean.

B256 Jöborn, Inger (2001): Vattenkvalitet i väg-MKB: en metodutveckling. Water quality in Environmental Impact Assessment for road planning: a method development. Phys. Geogr.

B257 Fehrm, Mats (2000): Ground penetrating radar : a case study of the technique as a qualitative and economical alternative in road alignment surveying. Geol.

B258 Ahnlund, Pia (2001): Sediment - water fluxes of phosphorus in response to decreasing p-loading. Ocean.

B259 Larsson, Olof (2001): Holocene vegetation history and land use in northern Bohuslän county, south-western Sweden. Geol.

B260 Krumkühler, Monika & Larsson, Shirley (2001): Göta älv och dess dalgång vid en havsnivåhöjning.Göta River and its valley, SW Sweden, at sea-level rise. Geogr.

B261 Bark, Glenn & Claesson, Lillemor (2001): Geochemistry of ignimbrites and granites in the Dobblon area, northern Sweden. Geol.

B262 Larsson, Bodil ( 2001): En jämförelse mellan snötäckets utbredning och lufttemperaturen för norra hemisfären och Skandinavien, 1966-1999. Phys. Geogr.

B263 Burrows, Martin (2001): Classification of vegetation in Ljungaån, SW Sweden, using satellite imagery. Phys. Geogr.

B265 Ekfeldt, Thorbjörn (2001): Identification of gas-charged sediments on the Swedish west coast: analysis of marine seismic profiles from the Orust-Tjörn area. Marine geol.

B266 Söderlund, Ulrika (2000): Stable isotopic analyses of Turritellidae and Conidae shells from the Mississippi area during late Eocene and early Oligocene. Marine geol.

B267 Boring, Monica (2001): Effects of salinity on groundwater, soils and selected crop yield : a case study from Sidi Bouzid, central Tunisia. Phys. Geogr.

B268 Moushiy, Samir (2001): Crustal structure and geotectonic setting in the Horn Graben, danish North Sea. Geol.

B269 Hill, Geoffrey (2001): An exploratory analysis of the need for hail suppresion in the Göteborg area, SW Sweden. Geogr.

B270 Jacobsson, Marie-Louise (2001): Hydrogeologisk undersökning och grundvattenmodellering: Forslunda grundvattentäkt, Umeå kommun. Geol.

B271 Green, Cecilia (2001): Lokalklimatologisk studie av temperaturmönster och halkfrekvens i stockholmsområdet. Road climate in cities - a study of the Stockholm area, SE Sweden. Phys. Geogr.

B272 Simelton, Elisabeth (2001): Upland cultivation land degradation soil conservation: challenges and opportunities in northern Vietnam. Geogr.

B273 Nilsson, Erika & Eliasson, Emily (2001): Hur skulle Härnösands och Oskarshamns kommuner kunna påverkas av en eventuell klimatförändring? How could Härnösands commune, NE Sweden, and Oskarshams commune, SE Sweden, be influenced by possible climate change? Geogr.

B274 Samuelson, Sofia (2001): Characterisation of waste material from production of ferro-chrome at an ageing depository. Geol.

B275 Olsson, Niklas (2001): Extraterrestrial chromite from Kinnekulle. Marine geol.>

B276 Carlsson, Jessica (2001): Åska i Sverige under 1900-talet. Thunder in Sweden during the 20th century. Geogr.

B277 Hogland, Marika & Åkerblom, Hanna (2001): Isrörelser på västkusten: en studie av isräfflor på nordvästra Hönö. Ice movements on the Swedish West Coast: a study of glacial striae on the northwestern part of the island of Hönö. Geogr.

B278 Sandström, Björn (2001): Bankningens genes och ålder i Ramsvik, Bohuslän. The genesis and age of sheeting at Ramsvik, Bohuslän, SW Sweden. Geogr.

B279 Lillvik, Åsa & Nilsson, Maria (2001): Vattenbrist och försaltning i centrala Tunisien: begränsningar för livsmedelsproduktionen. Shortage of water and salinisation in Central Tunisia: limits for food production. Geogr.

B280 Ahlbom, Robert (2001): Bankningsstrukturer i bohusgranit : dess karaktär och betydelse för tolkningen av sprickdalslandskapets geomorfologiska utveckling. Sheet structures in the Bohus Granite, SW Sweden: their character and importance for interpreting the joint valley landscape. Phys. Geogr.

B281 Nohr, Christian (2001): A simplified model of sea ice deformation based on the formation direction of leads: a pilot study. Ocean.

B282 Meland, Erik (2001): Geofysisk undersökning av berggrundsytans topografi i Västervik med syfte att klargöra möjliga spridningsvägar för klorerade lösningsmedel i grundvattnet. Geol.

B283 Forsell, Anna & Pousard, Anna (2001): Schmidthammarens geomorfologiska användning: en metodstudie utförd i nordöstra Skåne.The applicability of the Schmidt Hammer in geomorphology: a case study in northeast Scania, S Sweden. Geogr.

B284 Sedvall, Anna (2001): Inlandsklintar på Gotland: GIS-studier av nivåerna för Baltiska Issjön under Yngre Dryas. Marine cliffs on Gotland: GIS studies concerning the levels of the Baltic Ice Lake during the Younger Dryas. Phys. Geogr.

B285 Nordgren, Pär (2002): Orsakssamband och åtgärdsmöjligheter gällande erosionen av Ribersborgs badstrand i Malmö. Geol.

B286 Carlsson, Emma (2001): Torrperioder i Sverige under ett århundrade 1900-1999. Dry spells in Sweden during a century 1900-1999. Geogr.

B287 Bursvik, Anders (2001): Geomorfologiska effekter av blixtnedslag i urbergsterräng. Geomorphological effects of lightning in Archean terrain. Geogr.

B288 Åkerlund, Oskar (2001): GIN-principen: litteraturstudie av en injekteringsprincip. Geol.

B289 Blomstrand, Maria (2001): Temperaturer högt och lågt över Skaraborg!: en jämförelse av temperaturmönster från regional till lokal skala med hjälp av IR-bilder och in situ-mätningar. Temperatures in high-elevated and low-laying areas in the county of Skaraborg, SW Sweden: a comparison of temperature patterns from regional to local scale using IR-imaged and in situ measurements. Phys. Geogr.

B290 Wattwil, Alexandra (2001): Benthic foraminiferal distribution and abundance variations in the deep basin of the Sannäs fjord, Swedish west coast. Marine geol.

B291 Edlund, Ann (2001): Anpassning av jordtvätt till PAH-förorenad jord och betydelsen av lera. Geol.

B292 Pettersson, Kristina (2001): Studie av 3D-visualiserieng som hjälpmedel inom byggnadsgeologi och geologi. Geol.

B293 Hanslik, Daniela (2001): The environmental development of the formerly heavily polluted Idefjord, Sweden/Norway, as revealed by benthic foraminifera. Marine geol.

B294 Dalman, Carl (2001): Effekter på grundvattenmagasin och föroreningssituation orsakat av saneringsåtgärder: av deponimassor på Backaplan, Göteborg. Geol.

B295 Gaunt, Hanna (2001): Vindkomfortklimatet vid Norra älvstranden i Göteborg. Phys. Geogr.

B296 Simelton, Elisabeth (2001): Texture and nutrient status in the topsoil six years after low and high intensity wildfires, NE Catalonia, Spain. Geogr.

B297 Andrée, Gunilla (2001): Internal Kelvin waves generated at an escarpment in a rotating strait: an experimental study. Ocean.

B298 Papousek, Robert J. (2001): Seismic interpretation and description of cretaceous and tertiary sedimentary packages, offshore Angola. Marine geol.

B299 Nilsson, Björn (2001): Stratigraphy and glaciotectonic structures in the younger dryas ice-marginal zone of Sweden. Geol.

B300 Olsson, Claes (2001): Sulfider och försurningspotential i berg längs nya Rv44. Geol.

B301 Andersson, Mats (2001): GIS-anpassning av materialet från nyckelbiotopinventeringen i Västra Götalands län. GIS adaption of data from the Woodland Key Habitat inventory in the county of Västra Götaland, Sweden. Phys. Geogr.

B302 Kiel, Helena (2001): Chalmers intrusion: age and crustal setting. Geol.

B303 Nilson, Titti (2001): Brudaremossen: hydrogeologisk modell. Geol.

B304 Häggström, Therése (2001): Chromite composition in fossil and recent meteorites. Marine geol.

B305 Dellming, Maria (2001): Tungmetaller och petroleumkolväten i Stora Höga industriområde, Stenungsunds kommun : Geol.

B306 Herrman, Per (2001): Interpretation of seismic profiles from the northern Kattegat between Sweden and the Skagen formation, Denmark. Marine geol.

B307 Bark, Glenn (2002): Seismic refraction across linear aeromagnetic anomalies. Geol.

B308 Olsson, Betty (2002): Stormar längs Sveriges västkust 1919-2000. Storms along the Swedish West Coast 1919-2000. Geogr.

B309 Kristic, Annika (2002): Klimatologiska faktorers inverkan på potatisavkastningen i Norrland 1913-1999. The influence of climatological factors on the potatoe yield in Northern Sweden 1913-1999. Geogr.

B310 Michael, Daniela (2002): Höst- och vårveteodlingen på Gotland 1913-1999 och klimatets betydelse för densamma The winter and spring wheat cultivation on Gotland 1913-1999 and the climate’s significance for the same. Geogr.

B311 Tranberg, Karolina (2002): Vänerns höga vattenstånd och dess omfattning 1807-2000. High water level and its extent in Lake Vänern, SW Sweden, 1807-2000. Geogr.

B312 Divkovic, Goran (2002): Extrem nederbörd i sydsverige 1892 -2001. Heavy daily precipitation in southern Sweden 1892-2001. Geogr.

B313 Magnusson, Mattias (2002): En geofysisk undersökning av området kring fastigheten Ängelsbäck 10:9. Geol.

B314 Borch, Johanna (2002): Lokaliserieng av en järnvägsanknuten godsterminal i marks kommun. The Locating of A Railway Connected Goods Terminal In Mark Commune. Geogr.

B315 Hansson, Henrik (2002): Variationer i tropopausens höjd under perioden 1970-1996. Variations in the height of the tropopause 1970-1996. Geogr.

B316 Vestin, Emelie (2002): Hydrogeologisk studie längs Botniabanans sträckning :. Geol.

B317 Olsson, Linda (2002): The Geology and genesis of the Gammalkroppa wollastonite occurrence. Geol.

B318 Lindhé, Ola (2002): Nederbördens påverkan på havre- och potatisavkastningen - en jämförande studie av Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och Skaraborgs län åren 1913 till 1997. The Influence of Precipitation on the Crop Yields of Potatoes and Oats - a Comparative Study in the Districts of Göteborg and Bohus, Älvsborg and Skaraborg. Geogr.

B319 Larsson, Carl-Fredrik (2002): Råssjö krosskvartsitens lämplighet för användning inom betongindustrin. Geol.

B320 Claesson, Lillemor (2002): Discovery of eclogite relics well inside the eastern segment of the sveconorwegian province . Geol.

B321 Björkert, Daniel (2002): Sjöbo blocksänkor - genes, morfologi och ålder. The boulder depressions of Sjöbo - genes, morphology and age. Phys. Geogr.

B322 Bjerkebœk-Lindberg,Amund E. (2002): On the transport of suspended particulate matter in the Skagerrak. Ocean.

B323 Hogmalm, Johan (2002): Stratabound magnesite in Bergslagen, Sweden. Geol.

B324 Lothe P., Fredrik (2002): Caribbean sea surface temperature variability through the last 200 years deduced from planktonic foraminifera in shelf sediments. Marine geol.

B325 Andersson, Anna (2002): Mellanmånadsavvikelser i Sverige och deras samband med North Atlantic Oscillation och Arctic Oscillation. Inter-monthly temperature deviations in Sweden and their relationship with North Atlantic Oscillation and Arctic Oscillation. Phys. Geogr.

B326 Divkovic, Goran (2002): Extrem nederbörd i Sverige 1933-2000. Extreme diurnal precipitation in Sweden 1933-2000. Geogr.

B327 Pacariz, Selma (2002): The fate of the North Brazil current rings and the amazon surface waters : Analysis with data from Miami Isopycnic Coordinate Ocean Model, MICOM. Ocean.

B328 Björkvald, Louise & Boring, Monica (2002): A Minor Field Study of the Infiltration rate on a floodplain in the Okavango Delta, Botswana. Phys. Geogr.

B329 Htwe, Khin Maung (2002): Geoelectrical resistivity investigation : a technical and economical study. Geol.

B330 Hammarklint, Thomas (2002): A simple model for the through-flow in the Albrektsund channel. Ocean.

B331 Waldh, Fredrik (2002): Water exchange in shallow water systems. Ocean.

B332 Eklund, Jonna & Kronhamn, Anders (2002): The Effects of Afforestation - a minor field study of climate, soil, land use and socio-economy in two small areas on Santiago Island, Cape Verde. Phys. Geogr.

B333 Lindberg, Fredrik (2002): Bebyggelseintensitetens inverkan på de intraurbana temperaturskillnaderna. The covariation between building intensity and intra urban air temperature. Phys. Geogr.

B334 Carlsson, Christian (2002): Bildandet och uppbyggnaden av ryggar i mellansvenska israndzonen väster om Billingen : Kullalinjen, Lilläng. Geol.

B335 Hageback, Johanna & Sundberg, Jenny (2002): Climate variations in relation to local scale land use and farmer´s perception of climate in Danangou watershed on the loess plateau, China. Phys. Geogr.

B336 Fransson,Martin (2002): Grundvatten i Valle härads sjösystem. Groundwater in the Valle Härad lake system. Phys. Geogr.

B337 Milver, Andreas (2002): Sisjöns skjutfält - omsättning och läckage av tungmetaller samt en blyisotopstudie för att utröna blyets härkomst. Sisjöns shooting-range - balance and leakage of heavy metals and a lead-isotope study to clearify the source of the lead. Phys. Geogr.

B338 Linné, Pernilla (2002): Stable isotope analysis of living (stained) s. fusiformis from a depth transect at Alsbäck, Gullmar fjord, Sweden. Marine geol.

B339 Jorlid, Sara (2002): Bildandet och uppbyggnaden av ryggar i mellansvenska israndzonen väster om Billingen: Ledsjölinjen, Tisslarödjan. Geol.

B340 Porse, Elisabet (2002): Jordartsgeologiska egenskaper hos avloppsslam. Geol.

B341 Angwenyi, Clive M. (2002): Wave-driven circulation on the coral reef at Bamburi lagoon, Kenya. Ocean.

B342 Verdugo, Janett (2002): A review of the entrainment of fine, noncohesive particles exposed to a undirectional current. Ocean.

B343 Johansson, Jenny & Svensson, Jakob (2002): Land degradation in the semi-arid catchment of Lake Baringo, Kenya - a minor field study of physical causes with a socioeconomic aspect. Phys. Geogr.

B344 Milder, Ann-Cathrin (2003): Värred, Härryda kommun : en geofysisk undersökning och en översikt av de hydrogeologiska förhållandena. Geol.

B345 Andersson Pia M. (2003): Optimum multiparameter analysis of the water mass structure in the Indian Ocean thermocline - using potential vorticity as a conservative parameter. Ocean.

B346 Larsson, Christian (2003): Tidal response in a near-resonant fjord system on the Swedish West Coast. Ocean.

B347 Fredriksson, Anders & Olsson, Jenny (2003): Intra-urban daggutfällning i Göteborg. Intra-urban dewfall in Göteborg. Geogr.

B348 Hill, Geoffrey (2003): Wind prospecting on the Canary Islands. Geogr.

B349 Sjögren, Louise (2003): Recognition of sustained and surge-type turbidites in Gröndalen sandy slope wedges, Spitsbergen Eocene Central Basin. Geol.

B350 Wesslander, Karin (2003): Are the Nordic Seas cooling? : analysing measured and calculated data. Ocean.

B351 Thorild, Jens (2003): Depth distribution of fractures in quarry of Offerdalsskiffer, Jämtland, Swedish Caledonides. Geol.

B352 Svensson, Daniel (2003): En skredriskstudie vid Lärjeån : ett GIS-projekt. Landslide hazard assessment using GIS in the Lärje valley, Sweden. Phys. Geogr.

B353 Pontén, Anna (2003): Position of sequence boundary in Gröndalen sandy slope wedges, Spitsbergen Eocene Central Basin. Geol.

B354 Almqvist, Karin (2003): A study od stratification and water exchange in Concepcion Bay, Cile. Ocean.

B355 Karlsson, Anna (2003): Simulation of longshore currents on the western Eyre Shelf. Ocean.

B356 Fersters, Anders (2003): Riskanalys av Brudaremossens deponi och relationen till Göteborgs vattentäkt, Delsjöarna. Risk analysis of the landfill at Brudaremossen and the relation to the city of Göteborg’s water supply, the Delsjö lakes. Phys. Geogr.

B357 Andersson, Sofia (2003): Environmental change during the holocene, Lake Pupuke, Auckland, New Zealand. Geol.

B358 Holm Moberg, Stina (2003): Hällingsjös avloppsreningsverk, Härryda kommun : en undersökning av markförhållanden och reningseffektivitet i en våtmarksanläggning. Geol.

B359 Lindö, Kristoffer (2003): A study of C-O isotope behaviour in the mineralised package as a potential guide to mineralisation at the Zinkgruvan mine, Sweden. Geol.

B360 Norehäll, Joakim (2003): Analys av yttemperaturvariationen på vägar i Hallands län. Analysis of road surface temperature variation in Halland County, SW Sweden. Geogr.

B361 Flarup, Marcus (2003): Erosionsskador på vegetationen i sv Saarikoski, nordligaste Sverige : orsaker och förändringar över tiden. Erosion on a vegetated area in SW Saarikoski in northernmost Sweden – causes and changes over time. Phys. Geogr.

B362 Bengtsson, Klas (2003): Vattenkroppars påverkan på stadsklimatet i centrala Göteborg. The impact of water areas on the urban climate in central Gothenburg. Geogr.

B363 Alvarado, Fernando (2003): A high-resolution record of late glacial to holocene diatom productivity from Eel River Basin, northern California Margin. Marine geol.

B364 Brimse, Erik (2003): Täckning av deponier: brister i anpassnings-och avslutningsplaner och en interaktionsmatrisanalys av täckningen som system. Geol.

B365 Fält, Malin (2003): Slamlaguner-Tagene deponi, Göteborgs kommun. Geol.

B366 Hagin, Karin (2003): Risk för salt grundvatten i Kungälvs kommuns kustområde. Geol.

B367 Lundqvist, Katarina (2003): Okavangodeltat - miljömässiga, socioekonomiska och geopolitiska konsekvenser av ett ökat vattenuttag. The Okavango Delta in Botswana - environmental, socio-economical and geopolitical consequences of increased water exploitation. Geogr.

B368 Björkman, Martin (2003): Undersökning av en deltaformation i Nissunvagge. Investigation of a delta complex in Nissunvagge, Northern Lappland, Sweden. Phys. Geogr.

B369 Schultz, Uffe (2003): Kustprocesser i samband med tryckutjämningsmoduler i Ystadbukten modellerat med hjälp av tredimensionell GIS. Coastal processes connected to pressure-equalizing modules modelled with three dimensional GIS. Phys. Geogr.

B370 Söderberg, Maud (2003): Miljögeologisk undersökning av en före detta industrifasighet, Partille kommun. Geol.

B371 Stoor, Johan (2003): Trafikens och meteorologins inflytande på kvävedioxid- och bensenhalten i Karlstad under åren 1988-97. Influence of traffic and meteorolgy on nitrogen dioxide and benzene levels in Karlstad, Sweden, 1988-97. Geogr.

B373 Lindgren, Lisa (2003): Fläskebo - den moderna deponin: en undersökning av den geologiska barriären. Geol.

B374 Palm, Matilda (2003): Clean Development Mechanism and local sustainable development in Karnataka, India. Phys. Geogr.

B375 Kakkinen, Eveliina (2003): Strukturens och vittringens inflytande på granitformer i ett landskap – Wilsons Promontory, Victoria, Australien. The influence by structure and weathering on granite forms in a landscape – Wilsons Promontory, Victoria, Australia. Geogr.

B376 Fredman, Niclas (2003): Semi-automatic fault tracking using seismic attributes and neural networks. Geol.

B377 Pettersson, Emma (2003): How well does HIROMB simulate temperature and salinity in the Kattegat? Ocean.

B378 Arvidsson, Hampus (2003): Annual density bands in a tropical coral core of Montastraea Faveolata from the Domonican Republic: relationships to El Nino-Southern Oscillation and solar radiation. Marine geol.

B379 Fredriksson, Anders (2003): Daggutfällningens påverkan på Göteborgs värmeö. Influence by dew fall on the urban heat island in Göteborg. Geogr.

B380 Svensson, Emma (2003): Mica-textures influence on the mica-content in fine aggregates and mica-contents influence on the grain-shape of the fine aggregates. Geol.

B381 Rhodin, Stefan (2003): En geofysisk undersökning av Dösebacka vattentäkt. Geol.

B382 Lember, Ann-Christine (2003): Krom i älvsediment nära ett smältverk i västra Sverige. Geol.

B383 Mattsson, Daniel (2003): Förändringen av PM10-halten i ett gaturum vid olika meteorologiska parametrar: en studie av trafikemissioner och resuspension. Variation of PM10-concentrations with meteorological parameters in a street canyon - a study of traffic emissions and resuspension. Phys. Geogr.

B384 Appelquist, Karin (2003): Petrological and chemical description of the Habo volcanic suite, south central Sweden. Geol.

B385 Drake, Henrik (2003): Fracture fillings and wall rock alteration-results from borehole KSH01, Simpevarp, south-eastern Sweden. Geol.

B386 Brander, Linus (2003): Zircon characteristics of transscandinavian igneous belt rocks in southern Sweden. Geol.

B387 Lind, Lisa (2003): Environmental impacts of aquaculture: - a case study of the Castro Fjord, Chile. Ocean.

B388 Hurtig, Katarina (2003): Does full scale soil washing affect the mobility of metals in contaminated soils? Geol.

B389 Söderberg, Maud (2003): Geofysiska undersökningsmetoder i miljöarbete - elektriska metoder och markradar. Geol.

B390 Svensson, Annika (2003): The response of benthic phosphorus fluxes to decreased phosphorus loading of a coastal estuary on the Swedish east coast. Ocean.

B391 Kristensson, Pontus (2003): Kostnadseffektiv geofysik vid bergtäkt i Ramnaslätt, väster om Borås i östra gnejssegmentet. Geol.

B392 Höög, Karin (2003): Böneredsdeponin: en hydrogeologisk undersökning. Geol.

B393 Svärd, Nina (2004): Three-dimensional depositional geometry of a tidally influenced delta plain in the Devonian Baltic Basin, Northern Latvia. Geol.

B394 Göthfors, Maria & Lindberg, Thérese (2003): Frost durability of untreated and impregnated narural stones. Geol.

B395 Carlström, Rebecka (2004): Temperaturundersökningar på innegårdar och gator i stadsdelen Lunden, Göteborg. Temperature research in yards and streets in the district Lunden in Göteborg. Geogr.

B396 Gustavsson, Erik (2004): Circulation in the Castro estuary. Ocean.

B397 Gustavsson, Annika (2004): Regn- och åskvädret på Orust sommaren 2002 - hur normalt är oväder av detta slag? The rain and thunderstorm on the island of Orust on the Swedish West Coast during the summer 2002 - how normal is this kind of storms? Geogr.

B398 Andersson, Katrin & Ekebladh, Christina (2004): Högsommardagar i Sverige 1917-2003. Summer days in Sweden 1917-2003. Geogr.

B399 Jorlid, Sara (2004): Three-dimensional depositional geometry of a tidally influenced delta plain in the Devonian Baltic Basin, SE Estonia. Geol.

B400 Andersson, Christian & Ludvigsson, Lukas (2004): Uppkomsten av sipperränor. The upcoming of trickle grooves. Geogr.

B401 Retteli, Ulrika (2004): Översvämningar i floden Rhen - ett antropogent eller naturligt fenomen? Flooding in Rhine River, Germany - an antropogenic or natural phenomenea? Geogr.

B402 Johansson, Kristian (2004): Glimmertexturens inverkan på halten finkorning glimmer i bergkrossmaterial. Geol.

B403 Nilsson, Christina (2005): Miljöanalys av sediment i en dämd å : Ljungaån, Marks kommun. Geol.

B404 Sjölander, Sara (2004): Vindens och temperaturens förhållande till lavinaktiviteten på fjället Nuolja, Abisko. Relating wind and temperature prameters to avalanche activity on Mount Nuolja, Sweden. Phys. Geogr.

B405 Hernevik, Hedvig (2004): Characteristic time scales of transports in estuaries. Ocean.

B406 Fridner, Håkan (2004): Basal moräntransport i sydöstra Småland. Basal till transport in Southeastern Småland. Geogr.

B407 Bergh, Jon (2004): Measured and modelled tidally driven mean circulation under ice cover in Van Mijenfjorden. Ocean.

B408 Papathanasio, Apostolos & Vidblom, Tony (2004): Rundhällsbildning - en undersökning med schmidthammare på granit- och gnejsrundhällar i tjörnområdet. The creation of roche moutonnées – Schmidt hammer analysis on granite and gneiss roche moutonnées in the area of Tjörn, SW Sweden. Geogr.

B409 Nylander, Johnny (2004): Petrogenesis of porphyr granite and hybrids mantling the Edåsen mafic intrusion, Delsjön, Göteborg, SW Sweden. Geol.

B410 Johnsson, Andreas & Kakkinen, Eveliina (2004): Periglaciala landformer på Mars i latitudbandet 30°- 80°S - observationer utförda med högupplösta Mars Orbiter Camera bilder. Periglacial landforms on Mars in latitude band of 30°- 80°S - observations from high-resolution Mars Orbiter Camera images. Phys. Geogr. Geogr.

B411 Ullberg, Anna (2004): Skogsbränder i portugal 2003 - en sommar med enorma arealer brunnen mark. Forest fires in Portugal 2003 - A summer of enormous areas of burnt land. Geogr.

B412 Kron, Yvonne & Brodin, Agneta (2004): Variationer i vattnets sammansättning längs Ätrans vattendrag. Variations in the water composition along the stream of Ätran, SW Sweden. Geogr.

B413 Karnstedt, Tove (2004): Utformning av vattenskyddsområde för ytvattentäkt - en metod enligt Naturvårdsverkets handbok. Geol.

B415 Emmens, Malin (2004): Markmiljö i ett industriellt påverkat område i Nol, Ale kommun. Geol.

B416 Svensson, Daniel & Tarvainen, Lasse (2004): The past and the present urban heat island of Beijing. Phys. Geogr.

B417 Sandberg, Olga (2004): Denudative slope processes in Latnjavagge, arctic-oceanic northernmost Swedish Lapland. Phys. Geogr.

B418 Eriksson, Lena (2005): Stabilitetspåverkande faktorer och processer hos Tagene deponi: en studie över markegenskaper och deponeringsteknik. Geol.

B419 Scherman, David (2004): Bearbetning och tolkning av reflektionsseismiska data från Bottenviken. Geol.

B420 Lindström, Linda (2004): Bergmaterials duglighet som makadam klass 1 för överbyggnad av järnväg - Nordlänken: Trollhättan-Öxnered. Geol.

B421 Cronholm, Anders J. (2004): Global patterns in clay mineral distribution d uring the initial Eocene thermal maximum: the significance of kaolinite as a climate indicator. Geol.

B422 Lindén, Jenny (2004): Intra urban temperature differences in Ouagadougou, Burkina Faso. Phys. Geogr.

B423 Sandström, Björn (2004): Fracture mineralization in borehole KFM01B, KFM02A, KFM03A and KFM04A, Forsmark, Sweden. Geol.

B424 Niklasson, Lena (2004): Metodstudie inom Säveåns avrinningsområde. Geol.

B425 Schwarz, Rixa (2004): Byggnadsmaterialets inverkan på temperaturmönstren och värmeflödet i en gatukanjon. The effect of building materials on temperature patterns and heatflow in an urban street canyon. Phys. Geogr.

B426 Ahl, Cecilia (2004): Barnö ett ultramafiskt massiv i TIB, belägen i Dumme mosse söder om Jönköping - en petrologisk och geokemisk studie. Geol.

B427 Fihn, Karin (2004): Local variability in distribution of rock varnish in the Mojave desert, California. Phys. Geogr.

B428 Eriksson, Inglöv & Högstedt, Jenny (2004): Landslide hazard assessment and landslide precipitation relationship in Valparaiso, central Chile. Phys. Geogr.

B429 Ander, Niklas (2004): Inventering och riskklassning av förorenad mark i Kållered och Lindome, Mölndals stad. Geol.

B430 Hansson, Andreas (2004): Vinterklimatets inverkan på höstvetets överlevnad i Sverige 1912-1996. The impact of winter climate on the survival of winter wheat in Sweden 1912-1996. Geogr.

B431 Örne, Malin (2004): Muddring av Sagsjön : en möjlig form av restaurering? Geol.

B432 Hellström, Jan-Marcus (2004): Future possibilities of Angolan agriculture - a theoretical case study. Geogr.

B434 Levander, Jenny (2004): Groundwater modelling of the karst aquifer Vento-Almendares, La Habana, Cuba. Geol.

B435 Mattsson, Sara (2004): Circulation and iceformation in Isfjorden, Svalbard. Ocean.

B436 Norberg, Tina (2004): Sotenäset på Sveriges väskust - geomorfologiska former och naturvärden. The Sotenäs Peninsula on the Swedish West Coast - geomorphological forms and nature values. Phys. Geogr.

B437 Lind, Lisa (2005): Integrated aquaculture in New Zealand : effects of finfish farming on mussel production in the Hauraki Gulf. Ocean.

B438 Karlsson, Joakim (2005): Röseredsdeponin föroreningskälla eller änglamark? Geol.

B439 Smedsén, Elin (2005): Stormar på Sveriges östkust 1920-2003. Storms on the Swedish East Coast 1920-2003. Geogr.

B440 Ericsson, Malin (2005): The upper ocean circulation: a laboratory experiment. Ocean.

B441 Sjöström, Michael (2005): Konsekvenser av en klimatförändring i Stilla havets tropiska övärld. Consequences of climate change on the tropical islands in the Pacific. Geogr.

B442 Mell, Sarah (2005): A geochemical investigation of 1600 Ma Kallebäck- and 1560 Ma Frölunda- granitoid Suite, western segment, SW Sweden. Geol.

B443 Gustafsson, Erik (2005): Tidal response in an open-ended fjord system on the Swedish west coast. Ocean.

B444 Hanson, Torsten (2005): Dissipation av turbulens: beräkningar utifrån mätningar i Gullmarn 2001. Ocean.

B445 Birath, Emma & Nilsson, Emma (2005): Vattendirektivet - en typindelning av Sveriges kustvatten. En internetpublicerad GIS-presentation. Framework directive of water - a classification of Swedish coastal water. An Internet publicated presentation. Phys. Geogr.

B446 Sandin, Sara (2005): Present and future methane emissions from rice fields i Dong Ngag Commune, Hanoi, Vietnam. Phys. Geogr.

B447 Bryllert, Anna (2005): En litostratigrafisk undersökning av Dösebacka vattentäktsområde. Geol.

B449 Lindmark, Nilima (2005): Past climate investigation of two coral cores: an x-ray study. Marine geol.

B450 Nilsson, Magnus (2005): What resolution of MM5 is optimal for weather forecasting in Göteborg? Phys. Geogr.

B451 Sandberg, Stefan (2005): Kontaktrelationen mellan Stora Le - Marstrandsformationen och Hökhultsgranitoid. Geol.

B452 Nilsson, Johanna (2005): Does the deep-water temperature in the Gullmar Fjord reflect the Nordic climate? Ocean.

B453 Andreasson, Anna (2005): Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i mark. Geol.

B454 Spånberg, Malin (2005): Mineralogiska, petrologiska och geokemiska studier av metagabbros och metavulkaniter från centrala delen av västra synformen i Köliskollan, Västerbotten, Sverige: projektarbete. Geol.

B455 Olsson, Anna-Maria (2005): Laboratory testing of bowing potential of marble : a case study of the St Leopold´s Church in Steinhof, Vienna. Geol.

B456 Hine, Kevin (2005): Improving landfill monitoring programs with the aid of geoelectrical-imaging techniques and geographical information systems. Geol.

B457 Fransson, Linda (2005): A comparison of two turbulence models in HIROMB. Ocean.

B458 Davidsson, Kristian (2005): Moränformationer i Västsverige. Geol.

B459 Stridsberg, Emma (2005): Lassabackatippen : en studie om tippens stabilitetspåverkande faktorer. Geol.

B460 Gall, Louise (2005): Trace-elements in mantle olivine : crystal-chemical controls and applications to geothermometry. Geol.

B461 Mark, Johannes (2005): Permeability and grain-size relationships : designing specific soil properties for thermal remediation experiments. Geol.

B462 Brunbäck, Annika, Milver, Hanna & Olofsson Ankarbratt, Maria (2005): Deformations of the Ursand and Hästefjorden granites and the Dal group and properties of the Stigen dolerite. Geol.

B463 Hadarsson, Rolf (2005): Geologisk och hydrogeologisk undersökning i Gullspångs kommun: hydrauliska spridningsvägar av föroreningar i mark runt ett f.d. ferrolegeringsverk. Geol.

B464 Willaume, Annika (2005): Jorddjup vid Dösebacka vattentäkt : en tyngdkraftsundersökning. Geol.

B465 Birgersson, Sandra (2005): Tillvägagångssätt och miljökonsekvenser vid hanteringen av överskott av massa från Götatunneln, Göteborg. Geol.

B467 Rasila, Sofia (2005): Markanvändningens och vattenföringens påverkan på vattenkvaliteten i Valboån. Land use and water discharge influence on water quality in Valboån. Phys. Geogr.

B468 Björnell, Tomas (2005): Aeromagnetic implications on structural configuration in sw Sweden. Geol.

B469 Stenberg, Susanna (2005): The tectonic setting of Namaqua sector rocks in the Upington area, South Africa : a geochemical study. Geol.

B470 Malmberg, Henrik (2005): Inverkan av geologiska parametrar på organiska markföreningar. Geol.

B471 Falk, Karolina (2005): Spreading of a sediment cloud above sill level along the Gullmar Fjord. Ocean.

B472 Svensson, Arne (2005): Observations of baroclinic eddies in the Baltic Sea. Ocean.

B473 Nyström, Maria (2005): Ger längre uppehållstid en bättre vattenkvalte?: en hydrogeologisk studie vid Dösebacka vattenverk. Geol.

B474 Stridbeck, Petter (2005): Havets inflytande på temperaturen i kustzonen under vinterhalvåret. Sea impact on air temperature in the coastal zone during the winter months. Geogr.

B475 Eliasson, Emma & Johansson, Lisa (2005): Nordvästräfflor öster och väster om Hönö- Grötörandbildningarna, Göteborgs norra skärgård. North-west striae east and west of the Hönö-Grötö line in the Northern Archipelago of Göteborg. Geogr.

B476 Pettersson, Brita (2006): Direktmätning av organiska föroreningar i mark : en jämförelse mellan geofysiska metoder och gassensorn Electronic Nose 3320. Geol.

B477 Otto, Erik (2006): En hydrogeologisk undersökning av Dösebacka vattentäktsområde. Geol.

B478 Torquato, Marcelo (2006): Characterization and distribution of the bottom sediments in the Sao Joao Estuary, Rio de Janeiro. Marine geol.

B479 Andersson, Sara (2006): An investigation of heavy metal concentracions in the sediments of Sannäs Fjord, Swedish West Coast. Geol.

B480 Engström, Jens Erik (2006): Studies in coastal seas of small-scale mixing processes related to topography. Ocean.

B481 Hörngren, Martin (2006): Tolkning av Side Scan Sonardata från ett område öster om Gotska Sandön. Marine geol.

B482 Månqvist, Ida (2007): Bergkvalitet i Götatunneln, Göteborg : korrelering mellan prognos och verkligt utfall. Geol.

B483 Kjellgren, Johan (2006): Markundersökning av Ytterån 4:21. Geol.

B484 Landersjö, Lena (2006): Geochemical trends and character of pegmatoids in the Ulvö Gabbro complex. Geol.

B485 Caldarulo, Leandra (2006): Can the different coral reef distribution around Gorgona Island, Columbian Pacific, be explained by differences in temperature? Marine geol.

B486 Edman, Moa (2006): Modelling light attenuation in the Baltic Sea. Ocean.

B487 Bünz Larsson, Kerstin (2006): Vittringsgropar eller tafonivittring i Bokedalens naturreservat, Partille kommun, Västra Götaland. Weathering pits or tafoni in Bokedalens nature reverve in Partille municipality, Västra Götaland. Geogr.

B488 Lalander, Emilia (2006): Circulation in the surface water of the Panama Bight and in the vicinity of Isla Gorgona. Ocean.

B489 Michael, Daniela (2005): Road infrastructure and transport conditions in northern Mozambique and its implications for food security : a minor field study of Cuamba area in the Niassa province. Geogr.

B490 Nilsson, Hanna (2006): VA-utredning av Viareds sommarstad. Geol.

B491 Almqvist, Joakim & Buovac, Sinisa (2006): Stadstillväxt i 11 svenska städer och dess inverkan på den urbana värmeön under 1900-talet. Growth of the urban areas in 11 Swedish towns and its influence on the urban heat island during the 20th century. Geogr.

B492 Olsson, B. Johan (2006): Do the sea levels at Sweden´s east and west coast correlate? Ocean.

B493 Persson, Anna (2006): Utlakning ur vägmaterial : en jämförelse av naturliga och alternativa material mot svenska bedömningsgrunder. Geol.

B494 Wennström, Nina (2006): Inventering och riskklassning av förorenade områden på Lödöse varv och Uddevallavarvet. Geol.

B495 Stranne, Christian (2006): On the water exchange of a small sill fjord : with application to the By Fjord, Uddevalla, Sweden. Ocean.

B496 Lindberg, Lisa (2006): Tectonic setting of the mafic rocks of the Kungsbacka bimodal Suite. Geol.

B497 Mattsson, Eskil (2006): The potential of using clean development mechanism in land and vegetation recovery after the 2004 tsunami, Hambantota district, Sri Lanka. Phys. Geogr.

B498 Lörnemark, Christina (2006): Investigation of shallow water marine sediments in Hake Fjord on the Swedish west coast. Geol.

B499 Lindell, Emma (2006): Benthic foraminifera as bio indicators of hypoxia and heavy metal pollution : a study from the Ide Fjord, Swedish west coast. Marine geol.

B500 Nordin, Lina (2006): A road climate study in China using winter index techniques. Phys. Geogr.

B501 Ericsson, Linda (2006): Mindre insjöars påverkan på lufttemperaturen i inlandet vintertid. Influence of small lakes on wintertime air temperature. Geogr.

B502 Andersson, Magnus (2006): Evaluation of gravity as a tool for gold exploration in Pahtavaara and Hirvilavanmaa, northern Finland. Geol.

B504 Andersson, Sofia (2006): Changes in benthic foraminifer faunas and ocean circulation in the Labrador Sea during MIS 5-1. Marine geol.

B505 Edland, Mikael (2006): Gravimetrisk och magnetisk tolkning av Skånes geologi. Geol.

B506 Oscarsson, Björn (2006): Jämförelse mellan gammal och ny deponi samt deponitäckningens effekt på lakvatten. Geol.

B507 Viktorsson, Lena (2007): Water quality response to reduced phosphorus and nitrogen loads to Byfjord. Ocean.

B508 Larsson, Johanna (2007): Hydrogeologisk undersökning av området kring Ekered avfallsupplag. Geol.

B509 Tordell, Johanna (2007): Geologi och guldpotential runt Filipstadstrakten, västra Bergslagen. Geol.

B510 Månsson, Thomas (2008): Geologi och malmpotential runt Lejagruvan. Geology and ore potential around the Leja Mine. Geol.

B511 Olsson, Angelina (2007): Hydrography and water exchange in the Sannäsfjord. Ocean.

B512 Andrén, Lena (2007): Klintehamns småbåtshamn : en studie av strömförhållanden, geokemi och sedimentprocesser inför en utbyggnad. Marine geol.

B513 Ekvall, Viktoria (2007): Yremosses utvecklingshistoria. The history of Yremosse´s evolution. Geogr.

B514 Carlsson, Christian (2007): Föroreningar och spridningsrisk vid en deponi, Örby sågverk, Marks kommun. Geol.

B515 Brinkhoff, Petra (2007): Evaluation of the resistivity method as a tool for locating potential quick clay areas in the Göta älv river valley, south western Sweden. Geol.

B516 Persson, Tommy (2007): Sprickmineralogisk undersökning av borrkärnor från Götatunneln och Nygårdstunneln. Fracture mineralogical investigations on drill cores from Göratunneln and nygårdstunneln. Geol.

B517 Eriksson, Mikael (2007): Application of gravity and magnetic methods at Persbo iron deposit in Bergslagen, Sweden. Geol.

B518 Carlsson, Sofia (2007): Surface currents and front passages in the northern Kattegat. Ocean.

B519 Andersson, Maria (2007): Investigation of high frequency internal oscillations in the Arkona Sea. Ocean.

B520 Dalenbäck, Malene (2007): Blockfördelning kring bergkullar i mellersta Halland. Hilly relief and boulder distribution in Central and Southern Halland, SW Sweden. Geogr.

B521 Sunno, Sara (2007): The impact of typhoon landfalls on Chinas's precipitation during 1977-2005. Phys. Geogr.

B522 Rosenberg, Ann Christin (2007): Vatten och avlopp i Mjöshult sommarstugeområde,Borås kommun. Geol.

B523 Hogland, Marika (2007): Marina kalkalger som indikator på upptransport av klapper i Göteborgs norra skärgård. Marine calcerous algae as indicator of cobblestone transport in the North Archipelago of Gothenburg. Geogr.

B524 Merilo, Frida (2008): Värmeöns utveckling 1892-2005 i sex av Sveriges städer. Evolution of the urban heat island 1892-2005 in six of Sweden’s cities. Geogr.

B525 Tuunainen, Margareeta (2008): Trafikmängdens inverkan på luften i Mölndals centrum 1991-2005. Traffic influence on air quality in the city centre of Mölndal 1991-2005. Geogr.

B526 Reimer, Joakim (2007): Geofysisk undersökning av saltförorenad mark vid Dyrehög grundvattentäkt, Brålanda. Geol.

B527 Ekelund, Christer (2007): Geologiska förutsättningar för muddring i Asperösund, Göteborgs södra skärgård. Marine geol.

B528 Olsson, Jonas (2008): Evaluation of hard rock tunneling data : a compilation of geological parameters. Geol.

B529 Baric, David & Sigvardsson, Emma (2007): Distribution and mobilisation of arsenic in Red River delta aquifers, Vietnam. Geol.

B531 Nielsen, Christian (2007): Geologisk och hydrogeologisk undersökning vid Brudaremossens avfallsdeponi. Geol.

B531 Isaksson, Helene (2008): Lera och skifferförande sediment i mellansvenska israndzonen, väster om Billingen. Clay and shale-bearing sediments in the Middle Swedish End Moraine Zone, west of Mt. Billingen. Geol.

B532 Raneflod, Kristoffer (2008): En jämförande studie mellan dissipation beräknad från profiler av temperatur och salt och dissipation beräknad från dU/dz mätt med mikrostruktursond i Gullmarn. Ocean.

B533 Franzén, Mattias (2007): Analysis of sea level trends in the North Sea and Kattegat area simulated with the CCSM3 global climate model during 1870-2100. Ocean.

B534 Preteni, Fatmir (2008): Ytbearbetningens inverkan på mikrosprickor och hållfasthet hos kantsten av granit. The influence of surface finishing on micro-cracks and strength of natural granite stones. Geol.

B535 Persson, Mikael (2008): Measurements of organic pollutants in soil with KAMINA electronic nose system. Geol.

B536 Johansson, Daniel (2008): Belastning av kväve och fosfor på sjön Stora Hällungen. Geol.

B537 Edsgren, Caroline (2008): Mixing in lock : release experiments. Ocean.

B538 Swahn, Kristin (2008): Gamla Varberg – små, mellanstora och stora landformer i ett halländskt bergkullområde. Old Varberg - small, medium and large landforms in a hilly relief area in the County of Halland , SW Sweden. Geogr.

B539 Olofsson, Helen (2008): Geophysical investigation of a magnetic anomaly in Ralby, Bergslagen, Sweden. Geol.

B540 Danielsson, Eva (2008): Kyanite and Mg-rich staurolite as inclusion in garnet - more evidence of a high pressure event in the Swedish Eastern Segment. < font color="#008000">Geol.

B541 Fransson, Maria (2008): A geochemical investigation of metabasites from Kakamas and Bushmanland Terranes, Namaqua Province, South Africa. Geol.

B542 Fransson, Maria (2008): U-Pb zircon dating of metasedimentary rocks in the Areachap, Kakamas and Bushmanland Terranes in Namaqua Province, South Africa. Geol.

B543 Ekliden, Jimmy (2007): Igensättning av dräner i bergtunnlar. Clogging of drainage in rock tunnels. Geol.

B544 Björklund, Jesper (2008): Impact of climate change on the spatio-temporal heat and cold stress in Göteborg, Sweden. Phys. Geogr.

Sidansvarig: Henrik Thelin|Sidan uppdaterades: 2017-11-28
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?