Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Guide för institutionens studenter

Vi är glada att du har valt att studera hos oss! Vi hoppas att institutionen och universitetet skall vara till stor glädje för dig, och att du tar en aktiv del i inte bara det akademiska utan också det sociala livet.

Om Geovetarcentrum

Huset Geovetarcentrum är öppet vardagar 07:50-16:30 (i anslutning till helger och under semestertid kan andra tider förekomma). Utrymmet för studenter på plan 2 kan även nås under kvällar och helger med särskilt passerkort via ingång Guldhedsgatan 5C. Porttelefon finns vid huvudentrén Guldhedsgatan 5A. Under sommaruppehållet är huset låst.

Institutionen för geovetenskaper är organisatoriskt inordnad under Naturvetenskapliga fakulteten, och i Geovetarcentrum finns förutom vår institution även fakultetskansliet för naturvetenskap samt institutionen för kulturvård och institutionen för marina vetenskaper.

I Geovetarcentrum finns även Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU).

Institutionens ledning

Institutionen för geovetenskaper leds av en styrelse bestående av representanter för forskare och lärare, teknisk och administrativ personal samt studerande. Institutionens prefekt är ordförande i styrelsen. Läs mer om institutionens ledning

Avdelningar och personal som du kan kontakta i olika ärenden

Studierektor grundutbildning

Alexander Walther | 031-786 2867 | alex@gvc.gu.se

Dator- och instrumentansvariga samt ansvarig för fastighetsskötsel och säkerhet

Muhamed Trnka | 031-786 1952
Christer Aronsson | 031-786 5702
Johan Hogmalm | 031-786 2800

Studievägledning

Andreas Anjelic | 031-786 2819 | svl@gvc.gu.se
Hos vår studievägledare kan du bland annat:

 • få information om kurser i geovetenskap och geografi,
 • göra anmälan och få information om antagning,
 • få råd om studieuppläggning.
   

Observera att studieintyg inte kan fås på expeditionen.

Vaktmästeri

Vaktmästeriet ligger på plan 3, ingång Guldhedsgatan 5A. Där kan du också köpa kompendier. Öppettider framgår av anslag vid dörren.

Passerkort

Här finns information om hur du hämtar passerkort.

Datorrum

Det finns datorrum tillgängliga för studenter på institutionen. Våra datorer och övrig utrustning i huset är stöldbegärlig. Hjälp oss att undvika stölder och skador genom att iaktta största vaksamhet och följa de regler som finns uppsatta vid respektive sal.

Bibliotek

Sedan hösten 2016 är Geovetenskapliga biblioteket stängt. Kurslitteratur, tidskrifter och böcker finns på Biomedicinska biblioteket på Medicinaregatan 4.

Undervisning

Terminsystem

Ett undervisningsår är delad i två terminer som omfattar 30 högskolepoäng (hp) vardera. Varje termin är ofta indelad i två delar på 15 hp vardera alternativt fyra på 7,5 hp vardera; de flesta påbyggnadskurserna omfattar 15 hp.

De ungefärliga terminstiderna är 1/9-18/1 på höstterminen och 19/1-7/6 på vårterminen.

Schema

Undervisningen är normalt schemalagd. Schema anslås på den stora anslagstavlan utanför studieexpeditionen. Tidsangivelser för lektioner på dagtid gäller med akademisk kvart om inte annat anges. För tentamina och kvällslektioner gäller tidsangivelser utan kvart. Eventuella ändringar anslås på anslagstavlan.

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan som beskriver kursens mål och innehåll. Kursplaner finns på vår hemsida. Aktuell kurslitteratur meddelas av respektive kursledare. På respektive schema finns uppgift om ansvariga lärare och kursledare, som du kan vända dig till för all information om kursen/-erna.

All undervisning bygger på att du själv arbetar aktivt med kurslitteraturen och eventuella övningsuppgifter under hela kursen, samt att du förbereder dig inför varje undervisningstillfälle. Många undervisningsmoment kräver obligatorisk närvaro, t ex laborationer, seminarier, exkursioner och fältarbete. När undervisningen sker i fält kan närvaro krävas dygnet runt.

Examination

De flesta kurserna på institutionen avslutas med en skriftlig tentamen. Efter varje ordinarie tentamenstillfälle ges två tillfällen för omtentamen inom samma läsår.

För skriftliga tentamina gäller följande:
För att delta i tentamen måste du vara registrerad på kursen.
I vissa fall krävs även anmälan till tentamen. Vid tentamen måste du kunna legitimera dig och visa kvitto på betald medlemsavgift i studentkåren. Vid omtentamen krävs alltid anmälan på förhand.

Kom ihåg

Det åligger dig att själv ta reda på tid och plats för tentamen.

Du får endast delta i mån av plats om du inte har anmält dig till tentamen (i de fall när det krävs).

Du kan inte göra anspråk på att delta om du kommer mer än 20 minuter för sent.

Du måste själv kontrollera att du har fått rätt och fullständig skrivning.

Mobiltelefonen får ej medtas.

Hjälpmedel

Om inget annat anges får endast allmänna hjälpmedel användas. Om du behöver ordbok eller andra hjälpmedel, måste du ha ett skriftligt tillstånd från institutionens studievägledare.

Resultat

Tentamensresultat anslås på institutionens anslagstavla 2-3 veckor efter tentamensdagen. Telefonförfrågningar angående resultat kan vi tyvärr inte besvara.

Eventuella synpunkter på rättningen eller krav på ny granskning måste göras innan tentamensorginalet hämtas ut (hämta ut en kopia av tentan om du vill kunna begära omrättning efter uthämtningen). Om du inte hämtar din tenta gallras den bort efter ett år.

Kursutvärdering

Vi vill alltid förbättra de kurser vi ger. För att kunna göra detta behöver vi din hjälp! Vi delar ut kursvärderingar i samband med varje kurs som ger dig möjlighet att redovisa din uppfattning om kursens lärare, ingående moment, kursböcker etc. Ge oss gärna konstruktiv kritik. Vi är mycket angelägna om att alla studenter besvarar våra enkäter, så att svaren ger en representativ bild av kursen. En sammanställning av de inlämnade kursutvärderingarna finns tillgänglig på studieexpeditionen.

Seminarier och disputationer

Det kommer ofta gästande forskare till vår institution. Vi inviterar dem att hålla föreläsningar inom sina ämnesområden. Vi rekommenderar dig att gå på så många av dessa föreläsningar som möjligt för att bredda ditt kunnande och att få kontakt med aktuell forskning. Det ger dig också möjlighet att få kontakt med forskare som du kan ta kontakt med vid ett senare tillfälle om du vill fortsätta dina studier utomlands. Geovetenskapliga institutionens doktorander och forskare håller också regelbundet seminarier på institutionen som du är välkommen att delta i. Dessa seminarier annonseras på hemsidan.

Under ett läsår avlägger normalt ett antal forskarstuderande sina doktorsexamina. Vi bjuder då in en extern expert som opponent på doktorsavhandlingen. Vi rekommenderar dig att ta del av disputationer inom områden som du är intresserad av. Du får vara med om en övergripande presentation av doktorandens forskning och en noggrann diskussion om doktorandens arbete. Om du läser påbyggnadskurser får du få besked om disputation sker inom det ämnesområde du läser, och tid avsättes oftast för deltagande.

Försäkring/olycksfall

Studenter vid de statliga universiteten och högskolorna är från den 1 juli 2000 försäkrade under den tid de vistas på lärosätet och under direkt färd mellan bostaden och lärosätet. OBS: Försäkringen gäller endast inom Norden. Försäkringen täcker personskador genom olycksfall samt vissa fall av sjukdom genom smitta. Ersättning lämnas för läkarvård, mediciner, sjukgymnastik, sjukresor och andra utgifter. Du kan också få ersättning för sveda och värk. Om din skada blir bestående (vid medicinsk invaliditet) ersätter försäkringen inkomstförlust, lyte och men samt kostnader och olägenheter i övrigt.

Mer information finns på Kammarkollegiets hemsida

Studentorganisation

På institutionen finns en mycket aktiv studentverksamhet i form av ÄmnesGruppen-Geovetenskap (ÄG-geo).

ÄG-geo arbetar med frågor för studenter, av studenter. Olika organ och kommittéer på institutionen, som institu­tionsstyrelsen, grundutbildningsrådet, programrådet för marina vetenskaper m.m., har minst en stu­dentrepresentant från ÄG-geo vars röst är lika mycket värd som alla andra styrelsemedlemmars.

ÄG-geo består av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare samt en samling engagerade studenter som aktivt jobbar med aktuella studentfrågor och håller koll på vad som händer på institutionen. Detta förmedlas till övriga studenter i form av mötesprotokoll som sätts upp på ÄG-geo:s anslags­tavla vid studieexpeditionen. På denna anslagstavla finns även information om kommande möten dit alla studenter på institutionen är välkomna.

Studentkår

Kåren har lokaler på plan 1, Nedre Ljusgården.

Viktiga uppgifter för säkerhet, trygghet och trivsel

Säkerhet

Christer Aronsson är säkerhetssamordnare på Geovetarcentrum, och honom når du på 031-786 5702 eller sakerhet.naturvetenskap@gu.se.

Det finns information om säkerheten inom Naturvetenskapliga fakuletetens lokaler på Medarbetarportalen.

Larm

Larm på ytterdörrar och fönster sätts i funktion vardagar kl 16.30 och under helgdagar. Då är ytterdörrar och fönster kopplade till larmcentral. Även datorerna är larmade dygnet runt.

Brandlarm

Vid brandlarm ska huset utrymmas och samling ske på parkeringsplatsen vid Ängemarken på husets baksida. Utrymningsvägar finns angivna på utrymningsplanerna, som finns anslagna vid ingångarna och i trappuppgångarna. Bekanta dig med utrymningsvägarna. På utrymningsplanerna finns även larmknappar och brandredskap utmärkta.

Larmnummer

Larmnumret är 031-703 1755.

Första hjälpen

Utrustning av typ förstahjälpen finns i laboratorielokalerna.

Vilorum

Vilorum finns på plan 3 och på plan 4.

Campusservice

På Medicinareberget finns Campusservice - här kan du läsa mer om dem och vad de kan hjälpa dig med.

Övrigt

Parkering

P-plats finns bakom Geovetarcentrum vid Ängemarken. Cykelställ finns framför ingångarna från Ängemarken och Reutersgatan samt vid huvudingången Guldhedsgatan 5A. Observera att ramp för rörelsehindrade finns vid huvudingången – inga cyklar får placeras så de blockerar rampen. Fri luft finns vid entrén vid Reutersgatan (i det grå plåtskåpet).

Kopiering

Det finns två kopieringsapparater för institutionens studenter:
• På plan 2, vid ingången Guldhedsgatan 5C (utanför ingången till hörsalen).
• På plan 4, i korridoren i anslutning till vaktmästeriet.
Vid kopieringsapparaten på plan 4 finns även en kortautomat för köp och påfyllning av kopieringskort. Observera att kort kan köpas endast här. Båda apparaterna kan också användas för datorutskrifter.

Kompendier

Kompendier kan köpas hos vaktmästaren.

Mat

I anslutning till ljusgården finns flera studentpentryn där du hittar mikrovågsugnar för matuppvärmning.

Datum att komma ihåg

Du ansöker till höstens kurser senast den 15 april, till vårens kurser senast den 15 oktober och till sommaruniversitetet senast den 15 mars.

Säkerhetsföreskrifter för fältarbete 

 • Skyddsutrustning skall användas vid samtliga riskfyllda moment. Tänk särskilt på att använda skyddsglasögon vid arbetsmoment som kan innebära risk för t ex flygande stensplitter (detta gäller även om man befinner sig i närheten av sådant arbete).
 • Undvik onödiga riskplatser.
 • Meddela alltid någon vart ni ska och när ni planerar att vara tillbaka.
 • Ha alltid med mobiltelefon eller liknande för användning i nödsituation.
 • Ha alltid en "Förstahjälpen-låda" med.
 • Observera att vissa typer av fältarbeten (sprängning, dykarbete etc) kräver speciella tillstånd. Kontakta prefekten om detta.
 • Du är skyldig att svara för egen olycksfallsförsäkring.

 

Sidansvarig: Henrik Thelin|Sidan uppdaterades: 2016-12-06
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?